OLIKA HISTORISKA ÄMNEN FRÅN F.D. FORS KOMMUN 

All uppdatering sker på bispgarden.nu

LÄS OM FORS HISTORIA

Historiska händelser som har anknytning till Bispgården och Fors kommun, sammanslagen 1974 med Stugun och Ragunda till Ragunda kommun.Innehållet är blandat med fakta, skrönor, rykten och anekdoter. Källhänvisning finns i slutet av historiken.Det finns inga anspråk på att det hela är 100% historiskt korrekt. Men kommentarer och rättelser emottas tacksamt på southernhill@telia.com
Kursiv text hänvisar till händelser i omvärlden som referenser.


FORS HISTORIA

400-1050 Någon gång under denna tid anlades en järnåldersgrav vid Stadsforsen.

865 Ansgarius, Nordens apostel död den 3/2.

1000-talet Fors kristnas österifrån, från Sverige.

1115 Vid denna tid ansluter sig invånarna i Jämtland till Norges kung. I kyrkligt hänseende kommer dock området att ligga under Sverige och det blir aldrig en fullt integrerad del av det norska riket.

1178 Jamtarna besegrades av Norges Kung Sverre vid Andersön och Jamtland kom under Norge med Trondheim som huvudstad.

1200 Vid denna tid byggs en träkyrka i Fors. Den skall ha legat där pilgrimsvägen längs Indalsälven förenades med ridstigen från Ångermanland. Vid denna tid knöts delrepubliken Ravund (Ragunda) till Jamtland.

1273 Sockennamnet Fors (austan at forse) åsyftar ursprungligen en fors i Indalsälven, med all säkerhet Storforsen. Arne Ille från Hällesjö hade en tvist med Gunilld Snälla från Sollefteå om fiskerätten i Blåfinntjärn.

1274 Jamtland får gemensam lag med Norge.

1290 Gjurd Bodakarl får ärkebiskopens skyddsbrev för att uppföra en själas­tuga, vid pilgrimsvägen på Ragundaskogen, till de resandes skydd på deras väg till Frösön och Nidaros.

1305 Den 30/11 får Ragundaborna ett eget sigill av kung Håkon i Norge. Sigillet förvarades i Ragunda kyrka under tre lås.

1308 Jämtland tas över av Sverige.

1310Norge återtar Jämtland

1315 I en räkenskapslängd ungefär 1315 omtalas att ifrån Ragunda med annex uppburits 1/2 mark penningar. Annexet som nämns är Fors.

1331 Från den 7/3 finns ett brev där ärkebiskop Olof i Uppsala träffar å egna och Johan Ingemarssons vägnar avtal med Torald i Fors om ett fiske. Hälsingefogden Johan Ingemarsson uppger den 23/5 att han och ärkebiskop Olof delat vissa lägenheter, varvid han till ärkebiskopen avstår ett fiske i Ragunda och fjärdedelen i gården Fors. Ortnamnsforskare har med gården Fors velat identifiera Byn, och den omtalade fjärdedelen skulle då vara uppkomsten av Bispgården (Biskopsgården).

1335 Ärkebiskop Peter Filipsson skrev under ett besök i Fors den 11/3 ett brev där han tar åbon vid själastugan på Ragundaskogen (Stugun) under sitt och kyr­kans beskydd. Brevet avslutas med följande mening: "Givet vid Fors kyrka lördagen närmast före söndagen reminiscere 1335". Dvs. den 11 mars 1335. Den 16/6 tar kung Magnus Eriksson i Norge ärkebiskop Pe­ters laxfiske i Ragunda och Fors socken i Guds och sitt beskydd. Genom den s.k. Skarastadgan avskaffas träldomen i Sverige.

1341 Den 9/2 rannsakades och dömdes två bönder, som rivit upp ärkebiskop Peters laxverk, till dryga böter i Ragunda sockenstuga.

1347 Kyrkoherden i Ragunda, Erik Gummesson, donerar den 25/7 sin andel i laxfisket i Remmeforsen (Storforsen) till ärkebiskop Hemming Nilsson i Uppsala.

1348 Olof Gravlax och Öfast på Åsen i Fors byter den 25/1 laxfisken med den norske sysslomannen Niklas Pettersson på Frösön.

1350 Omkring den 7/2 befaller unionskungen Magnus Eriksson, i ett brev till bönderna i Ragunda (och Hammerdal), att alla som ägde nät och not skulle efter bästa förmåga bidraga till att förse honom med fisk till påsken. Allt talar för att kung Magnus, drottning Blanche (Blanka) och sönerna Erik och Magnus firade påsken hos fogden på Frösön.

1371 Kung Håkon Magnusson upplåter, enligt ett brev från den 24/8, till Katarina Lavransdotter det laxfiske och alla de gårdar som hennes man haft i Fors socken.

1380 Union mellan Danmark och Norge.

1389 Union mellan Sverige och Norge.

1397 Kalmarunionen 20/7.

1440 Vid denna tid uppfinns boktryckarkonsten av Johann Gutenberg.

1450 Danmark övertog styrelsen över Norge och Jämtland.

1451 Prästen i Ragunda skänker Älvgården i Fors socken till ärkebiskopsbor­det i Uppsala.

1471 Slaget vid Brunkeberg 10/10.

1472 Namnet Biskopsgard (Bispgården) förekommer i en skrivelse.

1477 Uppsala universitet får sina första privilegier den 2/7 och öppnas den 7/10.

1480 En ny kyrka av sten med trävalv och spåntak... med 4 fönster, en mindre sakristia med ett fönster byggs vid denna tid.

1492 Christoffer Columbus "upptäcker" den 25/12 Amerika.

1493 Vid redovisningen för kungsgården på Frösön vittnades om att kronans domäner utökats med gården Oxböle i Fors. Från denna gård levererades senare två tunnor lax per år till kungsgården.

1495 Lionardo da Vinci, Italien, uppfinner fallskärmen.

1518 Slaget vid Brännkyrka 27/7.

1520 Slaget på sjön Åsunden 19/1. Stockholms blodbad 8/11.

1523 Gustav Vasa väljs den 6/6 till Sveriges konung och kommer till Stockholm den 23/6.

1527 På riksdagen i Västerås genomförde Gustav Vasa reformationen i Sverige. Prästerna och biskoparna skulle i fortsättningen lyda under kungen, som skulle vara kyrkans överhuvud, och inte under påven i Rom.

1537 Norge upphör som ett eget rike, Jamtarnas huvudstad är Köpenhamn och danska präster skickades till Jamtland.

1540 Gustaf I förklarad för arvkonung i Örebro 4/1

1563 Sjöslaget vid Bornholm 30/5. Svenskarna ockuperar Jämtland och Härjedalen utan motstånd från invånarna i september, men blir snart bortdrivna av länsherren i Trondheim i November.

1564 Svenskarna anfaller Jämtland ytterligare en gång i början av året och följdes av en 7 års ockupation.

1567 Sturemorden på Uppsala slott den 24/5.

1568 I räkenskapsböckerna från Fors framgår att det finns åtta gårdar i sock­nen, en i vardera Utanede, Österåsen, Västeråsen, Böle, Biskopsgården, Åsen och Ede, medan Oxböle och Västerede var ödegårdar. Bönderna behövde inte inleverera tiondespannmålen till kyrkan på grund av att stora delar av skörden fördärvades av köld, utan fick istället ge 3½ mar­ker penningar per tunna.

1570 Vid freden i Stettin slutar det nordiska sjuårskriget. Där bestäms att Jämtland och Härjedalen återgår till Norge och överförs även i kyrkligt hänseende från Uppsala stift till Nida­ros (Trondheims) stift.

1571 Jämtland kommer att tillhöra ​Danmark.

1578 Den danske kungen Fredrik II låter inrätta den första skolan i Jämtland. Den förlades till Västerhus på Frösön. Till skolans underhåll anslogs fyra gårdar som tidigare tillhört kyrkan; Västerhus på Frösön, Söder­gård i Brunflo samt Stugun och Bispgården i Ragunda pastorat. Denna skola drogs ganska snart in.

1589 Den s.k. Trondhjemska reformsatsen utkommer, i den står det: "Raffuens praestegjeld. Hver 5 kirker som af 2 praester betjenes skulle. Udi Raffuen 2 hellige dage efter hveranden og den 3die i Hel­lisø. Udi Foss 2 hellige dage efter hveranden og udi Haasø hver 3die helligdag. Udi Stuen 6 ganger om aaret...".

1593 Galileo Galilei, Italien, uppfinner termometern. Uppsala universitet börjar åter sin verksamhet den 1/8.

1595 Freden i Teusina 18/5.

1598 Slaget vid Stångebro 25/9.

1600 Linköpings riksdag 24/2.

1603 Den 26/7 var det markegång mellan Bispgården och Utanede. I doku­mentet som skrevs kan läsas "så blef straxt huggit raamerke udi en furu standenes öster ved Hoffmans graven", denna kommentar hänvisar till, enligt sägnen, graven efter en rövare vid namn Hoffman som härjade vid den branta backen mellan Stadsforsen upp till Utanede.

1608 J. Lipperhay, Holland, uppfinner kikaren.

1611 Krig utbryter mellan Sverige och Danmark. Baltzarfejden kommer kriget att kallas efter överste Baltzar Bäck som ledde de svenska trupperna i våra trakter. Svenskarna intar Jämtland utan att möta något egentligt motstånd. Nu bortfördes, ur Ragunda kyrka, det sigill Ragunda fått 1305 troligtvis som krigsbyte till Stockholm.

1613 Freden i Knäred 18/1. Efter Baltzarfejden tvingas Sverige avsäga sig alla krav på Nordnorge varför Jämtland åter kom att höra till Norge. Det förklarades bl.a. att om ägarna uppträtt förrädiskt eller svurit trohet till Sverige skulle gårdarna beslagtas. I Fors liksom i stort sett hela Jämtland drogs gårdarna in till norska kronan. För att det inte skulle bli öde fick de tidi­gare ägarna i nåder sitta kvar som kronans arrendatorer. Kyrkoherden i Ragunda blev för sina svensksympatier avsatt från sitt ämbete.

1617 Freden i Stolbova den17/2.

1620 Gustaf II Adolf utfärdar en skolförordning 13/4.

1631 Madgeburg stormas och förstörs 20/5. Slaget vid Breitenfeld 7/9.

1632 Gustaf II Adolf stupar vid Lützen den 6/11.

1634 Slaget vid Nördlingen 27/8. Göta hovrätt inrättas den 5/11.

1636 Första inrättandet av ett svenskt postverk 20/2. Slaget vid Wittstock den 24/9.

1639 Slaget vid Chemnitz 4/4.

1640 Vid denna tid installerades en predikstol i Fors kyrka. Predikstolen har inskriften: "Ja salige äro de som höre Guds ord och bevare det".

1641 Slaget vid Wolfenbüttel 19/6.

1642 Slaget vid Leipzig 23/10.

1644 En svensk styrka ryckte under våren in i Jämtland som nu hade byggt upp ett militärt försvar med bl.a. ett kompani på 370 man i Fors. Svens­karna segrade dock, men två månader senare återtogs Jämtland och Härjedalen av Norge.

1645 Ett fjärde svenskt anfallet kom, men ockupationen blev kortvarig eftersom jamtarna för första gången nu valde sida och deltog i kampen mot de svenska inkräktarna. Vid freden i Brömsebro, den 13/8, kom Jämtland och Härjedalen att tillerkännas Sverige och Härnösands län. Fors har fram till nu varit gränsområde mellan Sverige och Norge. Sveriges första periodiska trycksak, Post- och Inrikes Tidningar, börjar ges ut.

1647 Bönderna i Jämtland får representation i svenska riksdagen. Jämtland förenas med Härnösands stift.

1648 Westfaliska freden sluten den 14/10.

1654 Jämtland och Härjedalen förs över till Västernorrlands län.

1656 Slaget vid Warschau den 18/7 återerövrar Norge/Danmark Jämtland.

1657 Den norske generalen Jörgen Bjelke förlorar efter en kort tid Jämtland till Sverige. En svensk styrka som låg i Gransjö skans i Helgum led av svår proviantbrist och gjorde en blixtraid mot Fors kyrkohärbärge för att beslagta spannmålen som dock redan blivit bortförd av norrmännen.

1658 Tåget över Lilla Bält 30/1 och över Stora Bält den 6/2. Freden i Roskilde 26/2.

1660 Freden i Köpenhamn 27/5.

1661 Freden i Kardis 21/6. Den 18/11 föds Kristoffer Polhem.

1668 Lunds universitet invigs 27/1.

1675 Slaget vid Fehrbellin 18/6.Jämtland återgår till Danmark - Norge

1676 Slaget vid Lund 4/12.

1677 En Norsk styrka ryckte in i Jämtland i augusti och hälsades som befriare av jämtarna. En avdelning drog också in i Ångermanland och brände ned Graninge bruk. Sjöslaget vid Femern 1/6. En liten handklocka från Fors kyrka gömdes av kyrkvärden Olof Björsson på uppdrag av kyrkoherde Olof Rahm. Den 7/9 anföll en svensk styrka Fors från Medelpad. Elva gårdar inkl. prästgården brändes ned. Slaget vid Landskrona den 14/7. I november var svenskarna åter herrar över Jämtland.

1678 Kyrkoher­den i Ragunda Olof Rahm tog öppet parti för Norge, trots att han var svensk. Han dömdes för förräderi och avrättades vid Tibrandshögen den 27/5 tillsammans med tre bönder, bland dem Isak Ingemarsson från Bispgården.

1679 Vid freden i Lund bestämdes om amnesti för alla som dömts för förrä­deri.

1682 Två ljusstakar skänks till kyrkan av systrarna Pedersdotter från Byn.

1684 Fors kyrka får en altartavla "Försedd med Frälsarens bild på korset med 10 st fullskurne billde och 7 Ängla ansigten".

1686 Sveriges kyrkolag antages den 3/9.

1689 Den första kända inventarieförteckningen från Fors kyrka är daterad 24/10. I den nämns en klockstapel. Gästgiveri finns i Byn.

1700 Karl XII segrar över ryssarna vid Narva den 20/11.

1706 Nya bänkar installeras i kyrkan. På dem stod "månadernas namn i ro­mersk och swensk benämning".

1708 Göran Wallin d.y. (1686-1760) genomförde en resa till Jämtland, resan företogs ifrån Ångermanland och därvid Graninge. Därifrån reste han "öfwer Skogen till Bisgåln, contracte ex Biskopsgålen i Fors". Han fort­sätter: Det kallas Bispgården därför att det förut varit ett andligt gods tillhörigt ärkebiskop Jacob i Uppsala.

1709 Slaget vid Pultava 28/6.

1710 Slaget vid Hälsingborg 28/2.

1713 Kalabaliken i Bender 1/2.

1719 En av ett antal tillfångatagna ryska krigare dödas och begravs av bön­derna på Ede. Vägen ryssarna kom till Fors på fick namnet Ryssvä­gen.

1736 Sveriges rikes lag stadfästes den 23/1.

1739 Vetenskapsakademien stiftas den 2/6.

1740 Carl Mikael Bellman föds 4/2.

1745 En ny prästgård byggs (där nu hembygdsgården ligger, ena halvan av prästgården används numera som serveringslokal på Järåbadet). Den stora kyrkklockan omgjuts.

1749 En andra läktare "för pigor" byggdes av dragonen Jonas Östberg från Österåsen. En skamstock, där människor som förbrutit sig mot lagen skulle sitta, byggdes också av dragonen.

1751 Den lilla kyrkklockan omgjuts. Kristoffer Polhem död den 30/8.

1754 Invånarantalet är 342 personer.

1762 Freden i Hamburg.

1765 Länsmyndigheterna framförde nödvändigheten av en flottningsled förbi Storforsen till svenska riksdagen. En ny klockstapel vid Fors kyrka färdigställs. Den uppfördes av Johan Edler, för detta kvitterade han ut 350 Dlr. Vid en rättegång, synerätten, i Fors hävdade jamtarna att jamtlandsgränsen gått betydligt längre in i Ångermanland än vad svenska myndigheter och ångermanlänningar nu hävdade. James Watt uppfinner ångmaskinen

1766 Invånarantalet är 391 personer.

1769 Invånarantalet är 402 personer.

1771 Invånarantalet är 418 personer. Nummerlotteriet inrättas av Gustaf III den 16/4. Musikaliska akademien instiftas den 8/9.

1772 Vasaorden stiftas den 29/5.

1773 Rådmannen och vice borgmästaren i Sundsvall A. Forsstedt, bördig från Åsen, donerar den första orgeln ("ett litet Positive") till Fors kyrka - den femte i hela Jämtland.

1775 Fors kyrka började förfalla. Abraham Hülphers skriver: "Kyrkan av sten ligger 2 mil sydost ifrån Moder-Kyrkan wid Ragunda Elfwen, är mycket förfallen och trång".

1777 Erik Edholm föds i Utanede.

1780 Vid denna tid påbörjades grävningsarbeten på en flottningsled förbi Storforsen, efter kungligt tillstånd.

1783 Den första bemannade ballongflygningen görs i Frankrike.

1785 En tredje läktare i Fors kyrka byggdes av drängen Nils Jonsson från Österede.

1786 Östersund blir stad.

1788 Slaget vid Hogland 17/7.

1789 Högsta domstolen inrättas 15/5. George Washington väljs till USA:s förste president.

1790 "Fredmans epistlar" av Bellman ges ut i Stockholm. Slaget vid Värälä 19/5. Viborgska gatloppet den 3/7.

1792 Gustaf III skjuts den 16/3 och dör den 29/3.

1793 Magnus Huss (1755-1797) får uppdraget att för 100 riksdaler leda och genomföra genombrytningen av den för flottningen hindrande sand- och jordåsen i Storforsen.

1795 Invånarantalet är 503 personer. Ett förslag till en ny kyrka finns. C.M. Bellman dör 11/2.

1796 Den 6/6 natten mot den 7 juni kommer vårfloden. På 4 timmar tömdes Ragundasjön på sina 1000 miljoner kubikmeter vatten, vilket innebar en katastrof för bönderna nedströms Storforsen. Vattnet skövlade allt i sin väg - boningshus, lador, sågverk, kvarnar, båtar, skog, åkrar, ängar och dessutom gick laxfisket förlorat. Martin Edholm (1741-1805), kronolänsman i Fors, ägde gården Holmsta som hemsöktes svårt vid töm­ningen av Ragundasjön. Han skrev till kungen och anhöll om kungligt stöd, han skildrade utgrävningens följder: "förödelse, den gruvligaste i naturen uppå våra fisken, bygg­nader, skog, åkrar och ängar, varefter på tvenne timmar blott syntes för oss avgrundsdjupa gravar, att däruti vid morgonen lutande och tröstlöse nedfälla våra tårar".

1797 På sommaren gav sig Magnus Huss ut på Indalsälven i en liten båt, hans kropp återfanns och begravdes på Lidens kyrkogård.

1798 Ålhus finns i kvarnen vid Järån.

1803 Uppfinnaren John Ericsson föds den 31/7.

1808 Slaget vid Jutas den 13/9 och vid Oravais den 14/9. Svenska läkaresällskapet bildas den25/10.

1809 Fors får egen sockenpredikant. 1809 års regeringsform undertecknades den 6/6.

1810 Erik Edholm blir Medecine doktor. Jämtlands län inrättas. Tryckfrihetsförordningen stadfäst av Karl XIII den 9/3.

1811 Simon Geting får i uppdrag att bygga en ny kyrka i Fors.

1812 Tryckfrihetsförordningen utfärdas den 16/7.

1814 Grunden till Fors nya kyrka är färdig, varefter bygget avstannade. Sve­rige och Norge bildar union den 4/11. Freden i Kiel 14/1.

1818 Ett förslag om att helt torrlägga Järsjön skrivs, detta för att gagna boskapsskötseln. Erik Edholm blir Karl XlV Johans förste livmedikus.

1819 Erik Edholm blir ledamot av Kungl. vetenskapsakademin.

1820 Jenny Lind föds den 6/10. Hovrätten över Skåne och Blekinge inrättas den 27/10.

1821 Erik af Edholm adlas.

1829 Baltzar von Platen död 6/12.

1832 Göta kanal invigs den 26/9.

1833 Arbetet med att bygga Fors nya kyrka återupptogs.

1834 Fors gamla kyrka rivs.

1836 John Ericsson får patent på en fartygspropeller.

1837 Predikstol till nya kyrkan beställs av Pehr Carlsson i Sundsjö för en kostnad av 260 Rdr Banco.

1838 Jenny Lind (1820-1887) debuterar som "Agata" i Webers opera "Friskytten" i Stockholm.

1839 Nya kyrkan invigs av biskop Frans Mikael Franzén (1772-1847).

1840 Vid denna tid byggdes troligtvis en ny prästgård med intilliggande ar­rendatorsbyggnad (där nu sockenstugan ligger).

1846 Näringsfriheten införs den 22/12.

1847 Valfrid Enblom (1804-1897) tillsammans med sin bror Anders-Gustaf tillförsäkrar sig den 29/6 rätten till "Järåns driftiga vatten den sista dryga kilometern av dess färd". Johan Flodin (1817-?) anställs som platschef.

1848 Häradsrätten inspekterar den 28/7 byggandet av Annedals såg.

1849 Under våren går den första stocken genom sågramarna på Annedals såg. I Tunadal byggs Sveriges första ångsåg.

1852 Ett nytt staket runt kyrkan målades under ledning av Johan Flodin.

1853 Johan Flodin får uppdraget att bygga en ny bro över Järån vid Långå­kern.

1854 Det första spadtaget tas för Sveriges statsjärnvägar den30/4.

1855 De första smederna anländer till Fors. Valfrid Enblom köper avverk­ningsrätten på halva av det s.k. Bispgårdslandet under 30 år för 13 000 riksdaler. Per-Erik Fahnberg bosätter sig på Bispgårdslandet. I Sverige förbjuds husbehovsbränning. Allmänna brevlådor börjar införas.

1856 I juni månad var Annedals Manufakturverk uppfört. Valfrid Enblom köper bl.a. hälften av ett vattenfall nedanför Lilldigerlemssjön av Erik Hansson i Böle.

1857 Valfrid Enblom ansöker den 25/6 om häradssyn på en av honom re­dan byggd såg nedanför Lilldigerlemssjön, Degerfors såg. Han ansö­ker dessutom att "uti det vattenfall som Gersån bildar närmast ofvanför Annedal anlägga ett finbladigt sågverk med fyra ramar, samt att vid Åssjön anlägga hålldamm" en tredje ansökan gällde att få tillstånd att bygga en tullmjölkvarn med fyra par stenar. De två senare ansök­ningarna gällde således Byfors såg och Byfors kvarn. Den 22/8 hölls syn på Degerfors såg. Valfrid Enblom skänker en ljuskrona "med tjugo pipor", tillverkad av Olof Forslund, till Fors kyrka.

1858 I en privilegiehandling fastställdes att "ifrågawarande anläggning ....kommer att benämnas Annedals Manufactur Werk". Valfrid Enblom får tillstånd av Kungl. Befallningshavande att bygga Byfors såg. Lant­mätare Schüssler kommer till Fors för att göra en begärd under­sökning om Järsjöns urtappning var praktiskt och ekonomiskt genom­förbar. Val­frid Enblom blir ensam ägare till Degerfors såg. Vid denna tid byggs en överledning från Ödingsån via Svansmyrbäcken till Järsjön under led­ning av Johan Flodin.

1859 Byfors såg är under byggnad. Den 1/11 säljer Valfrid Enblom Anne­dal till Erik Emil Constantin Perman (1819-1897).

1860 Erik Perman med familj flyttar till Annedal den 25/9.

1861 Byfors kvarn är färdigbyggd.

1862 Från Bispgårdens gästgivaregård fördes posten från den 5/1 till Ragunda en gång i veckan "två mil med en häst" enligt kontrakt med Olov Johan Bergvall i Pålgård "mot lega för mil 1 Rdr 3 öre". Fors landskommun bildas och får ansvaret för de borgeliga frågorna samtidigt som de kyrkliga frågorna förs över till Fors församling. Kvinnor får kommunal rösträtt.

1863 Fors landskommun inrättas den 1/1.

1864 Missväxtår.

1865 Missväxtår. C.O. Bohlin (1840-?) bosätter sig i Bispgården och får ar­bete som "bodknodd" i Carl Jacobssons affär. Alfred Nobel uppfinner dynamiten.

1866 Den nya riksdagsordningen utfärdas den 22/6.

1867 Patron Erik Perman går i konkurs. Sjöarnas isar gick upp först vid mid­sommar och frosten slog till igen tidigt på hösten. Den 22/7 hölls ett sammanträde där Annedals tillgångar värderades till 46 500 riksdaler. En auktion av Annedal hölls den 30/9, men buden var för låga. Nytt auktionsdatum sattes till den 16/12 men då kom inga spekulanter.

1868 Invånarantalet är ungefär 1600 personer. Vid denna tid övertar C.O. Bohlin Carl Jacobssons affär. I mars utbjöds Annedal till ovillkorlig för­säljning. Annedals såg och manufakturverk ropades in av Permans kusin Jenny Linds ombud för 6 600 riksdaler. Oskar Holmberg (1817-1900) köper i december gården Sörbacken på exekutiv auktion efter lanthandlaren Carl Jacobsson för 10 200 riksdaler rmt.

1869 Missväxtår. Svenska fornminnesföreningen bildas den 29/11.

1870 Efter protester på köpet av Annedal får slutligen Permans konkurs sin upplösning, Oskar Holmberg ropar den 22/8 in Annedals såg & Manufakturverk, Degerfors och Byfors sågar, hemmanet nr. 1 i Byn samt Flomyran för 12 530 riksdaler. Holmberg var ombud för Jenny Lind. Oskar Holmberg får senare överta ropet. Vid denna tid köper C.O. Bohlin en stämpling av Sunds Bolag för 80 riksdaler, nästa gång mångfaldigades köpesumman till 400 riksdaler. Firma J Ocklind startar Skoaffär och skomakeri. Firma A Hayenhielm, finbagerirörelse startas.

1873 Oskar Holmberg säljer Sörbacken till Anders Eliasson för 18 000 riksda­ler.

1875 Poststationen Fors öppnar på nyårsdagen. Oskar Holmberg säljer Annedal med tillgångar för 18 000 kronor till M.N. Svanberg (1834-1886), Olof Johan Bergvall (1834-1899) och Jonas Bergvall med sonen Johan Haqvin.

1876 1/1 byter den jämtländska poststationen Fors namn till Bispgården. C.O. Bohlin köper Ödingssågen.

1878 Annedal säljs för 12 000 kronor till C.O. Bohlin som i september får lagfart på Annedal. Pettersson startar en klädaffär. Metersystemet införs i Sverige.

1879 1 januari övergick Sverige från Lokaltid till Standardtid Forsborna fick skruva tillbaka sina klockor 5 minuter och 19 sekunder. Natten till den 5/12 brinner Annedals Manufakturverk ner till grunden.

1880 Vid denna tid uppfördes en mindre smedja, som ersättning för Annedals Manufakturverk, längre uppströms Järån. Vid denna tid började fotogen­lampor och julgranar brukas i Fors.

1881 Fors blir eget pastorat, efter att fram till nu varit annexförsamling un­der Ragunda.

1882 Johan Petter Lidvall (1827-?) åker med hästskjuts till Bispgården från Sollefteå, dit han kommit med båt. Han är utvandrad från Boda i Medel­pad och är Kejserlig Hovskräddare i Ryssland, med sig har han sonen Fredrik (1870-?) som senare ritade Hotell Astoria i Sankt Petersburg. De har kommit för att besöka Johan Petters syster på Österåsen.

1884 Nu håller man på som best ock hopnitar stora järnvägsbron öfver Elfen vid båttnarna. Den skulle bli "den största brobyggnad, som här i landet förekommit". I år har Socknen byggdt det stora skolhuset norr om Kyrkan.
Stambanan genom övre Norrland når Ragunda. Ragunda stationssamhälle bildas.

1885 Vid denna tid når Stambanan genom övre Norrland Åsen i Fors. Järnvägsstationen i Åsen, som kom att kallas Bispgårdens Järnvägsstation, och järnvägs­sta­tionen i Fångsjöbacken byggs. Det byggs en kägelbana vid Annedals herrgård. Delägarna i "Järsjöns uppgrundningsjord" får ersättning av Statens Järnvägar. Jonas Marten startar affär.

1886 Poststationen flyttas den 1/10 till Bispgårdens Järnvägsstation i Oppåsen. Järnvägen Ragunda-Sollefteå öppnas.

1887 Jenny Lind dör.

1888 Degerfors såg brandskadas vid en skogsbrand. Lastplatsen Fångsjöbacken öppnas. Manufaktur och konfektionsaffären J. A. Pettersson grundas.

1889 Den 30/4 får J. P. Johansson patent på sin "Universalrörtång".

1890 I husförhörslängden 1881-1890 finns både förgyllare och skräddare på Annedal. Hotell byggs i Bispgår­den.

1891 Invändig panelning av stationshuset i Bispgården.

1892 Under åren 1892-1894 byggs den väg från Holmsta ner till Edset som kom att kallas Kung Chulalongkorns väg. Vid denna tid byggs hotell vid Edset.
Indals - Lidens Ångbåts AB, Sundsvall bildas 12 mars av bland annat disponenten W. Bünsow, järnhandlare Ad. Österberg, kapten Ad. Nordberg, ombudsman Widholm och C.O. Bohlin, Annedals ägare, för trafik på Indalsälven, traden Liden - Fors

1893 Den 28 juni klockan 9.00 klev prinsessan Stephanie av Belgien av tåget vid Bispgårdens järnvägsstation. Efter frukost på hotellet bar det iväg med häst och vagn ner till Edset i Utanede för vidare färd med ångaren Liden.
J.P. Johansson får patent på skiftnyckeln.

1894 Oscar II anländer med tåg till Bispgården 31/7 och besöker bl.a. Döda Fallet och äter på hotellet. En äreport byggs bredvid hotellet på ångbåtshamnen i Edset inför kungens be­sök.

1895 Styrelsen för Indals - Lidens Ångbåts AB beslutar 28 mars att upplösa bolaget och sälja ångfartyget Liden till Ångfartyg AB Sundsvall - Indalsälven, Sundsvall.
Den 5/6 brinner prästgården och arrendatorsbyggnaden, som låg där nu sockenstugan ligger, ner i en stor eldsvåda.

1896 Wilhelm Berglind flyttar från Västerås och fick anställning som bodbiträde hos Marténs handel i Bispgårdens stationssamhälle. Alfred Nobel dör den 10/12.

1897 Rama V Chulalongkorn - kung av Siam anländer den 19/7 med tåg från Sollefteå till Bispgårdens järnvägsstation strax före klockan 12. Efter lunch på Hotellet i Bispgården reser sällskapet vidare med häst och vagn ner till ångbåtshamnen vid Edset, dit de anländer ca 14.30, varefter de fortsätter resan med ångbåt till Sundsvall.
Jubileumssanatorierna. Den norrländska sektionen har, såsom omtalats, funnit en lämplig plats vid Indalselfven å den kronan tillhöriga Oxböleskogen, 190 meter öfver hafvet, 4 kilometer från ångbåtsstationen Utanede och 7 kilometer från Bispgårdens jernvägsstation. Platsen för det norrländska sanatoriet torde väl få anses definitiv för komitéförslaget.  Andrés avfärd mot nordpolen den 11/7. Strindbergs Mäster Olof uppförs på Vasateatern i Stockholm.

1898 Skogsskolan i Sillre, grundad 1862, flyttas till Bispgården dels p.g.a. att kronoparkerna kring Sillre var otillräckliga som övningsskogar dels p.g.a. kommunikationerna som var bättre i Bispgården sedan järnvägen dragits fram, Domänstyrelsen var huvudman för Skogsskolan. Ett tygfärgeri med dubbla par stampar byggs alldeles ovanför Järåbron. Norrländska lungsotssanatoriet som planerats att uppföras i Oxböle kronopark hamnar i Österås i stället efter att Graningeverken AB skänkt 100 tunnland mark för ändamålet.

1899 Anders Christoffersson (1855-1937) flyttar vid denna tid till Bispgården från Småland och öppnar affär med alla tänkbara varor, drev smedja och tillverkade "finare och gröfre åkdon". Han bygger Privathotellet och startade missionsförsamlingen i Bispgården.

1900 Vid denna tid byggs en kvarn, 3 våningar hög med 3 par stenar, i Järån där nu Gerålund ligger. Mjölnarens stuga står kvar på andra sidan rv 87.

1902 Jonas Martens affär tas över av änkan som Anna Marten & Son. Sveriges första bensinstation öppnas i Borlänge.

1903 En ny poststation kallad Bispfors inrättas den 1/3. C.O. Bohlin säljer den 14/4 Annedal till Skönvik AB för 25000 kr. Wilbur och Orville Wright konstruerar den första fungerande flygmaskinen.

1905 Bispgårdens Idrottsklubb bildas den 11/3. Berglind köper en bil av fabrikat Loreley i Stockholm, på resan till Bispgården fick han böta 40 kronor. Hotellet i Bispgården brinner den 11/7, hotellrörelsen fortsätter i annexet. Riksdagen beslutar upphäva unionen med Norge den 16/10. Unionen mellan Sverige och Norge upplöses den 26/10. Sveriges "rena" flagga hissas efter unionsupplösningen den 1/11.

1906 Hayenhjelms Bageri och Kafe flyttar till nybyggda lokaler. Missionshuset invigs. Sven Wingqvist uppfinner det dubbelradiga, sfäriska kullagret.

1907 Emil Norström placeras som förvaltare på Annedal. Han blir ansvarig för Skönviks AB:s Skogsförvaltning. Norrbacken byggs av D. A. Edholm, förvaltare för Skönviks skog. Ett nytt hotell i Bispgården står klart. H Ocklind köper rörelsen som C O Bohlin drev. Sven Wingquist grundar SKF.

1908 Vid denna tid finns friluftsdansbana och en skjutbana inte långt från Annedal efter den s.k. kärleksstigen, som kom fram vid kyrkan, dessa kom under vatten vid kraftverksbyggena.

1909 Wilhelm Berglind uppför en mekanisk verkstad vid forsen i Järån vid Annedal. En mindre vattenturbin drev maskinerna i verkstaden. Kungl. Vattenfallsstyrelsen bildas. H Ocklind startar filial i Kvarnbacken.

1910 Vid denna tid bygger Nils-Olov Åsberg en smedja vid Järåbron. Dans­bana, kallad Paviljongen, byggs på Sönneråsen.

1911 Wilhelm Berglind kopplade en likströmsgenerator om ca 8 hästkrafter till sin vattenturbin, varefter han kunde förse verkstaden och omkringliggande gårdar med ström till belysning. Installationsfirma Luth & Rosen genomförde elinstallation av belysning på Sörbacken i mars.

1912 En bro av granit byggs över Järån, den färdigställs under 1913 och ersät­ter den träbro som låg strax uppströms. Stadsforsens AB, ett Johnson-företag från Stockholm börjar köpa upp fallhöjd i stadsforsen. Den 14/4 sjunker Titanic efter att ha kolliderat med ett isberg.

1913 Kvarnen där Gerålund ligger läggs ned. Ingenjörstrupperna har fältma­növer vid Järåns utlopp i Indalsälven vid Annedal. Som högste fältherre tjänstgjorde kronprins Gustaf Adolf.

1914 Under första världskrigets vintrar användes den nedlagda överledningen från Ödingsån till Järsjön för att med häst och släde frakta träkol till Fångsjöbackens järnvägsstation.  Färgerit vid Järåbron omändras till bryggeri för svagdricka. Vid bryggerit finns även ett badhus med två badkar och en dusch. Bispfors Elektricitetsverk och V. Berglinds mekaniska verkstad vid Järån brinner ned den 6/12. Ca. 1 300 lampor förlorar sin strömförsörjning.

1915 Berglind bygger fabrik i Bispgårdens stationssamhälle. Den ned­brunna kraftstationen i Järån återuppbyggs. Den nya kraftstationen fick en 3-fas växelströmsgenerator på 50 hk och en generatorspänning på 3000 volt, kraftbolaget benämndes Bispgårdens Elektricitetsverk. Ledningar drogs till Annedal och Österede.
Stockholms Handelsbank öppnar avdelningskontor i Bispgården.
Ångbåtsbolaget ställer in turerna mellan Indal - Liden - Utanede på Indalsälven.

1916 Domänstyrelsen föreslår att en ny kolarskola ska inrättas i Bispgården.

1917 Stadsforsens AB färdigställde en kraftstation vid Stadsforsen på älvens norra sida. Stationen fick en effekt på ca 125 hk och en 3 kV linje upp till Annedal. Stadsforsens AB köpte in Bispgårdens Elektricitetsverk av Wilhelm Berglind och de båda stationerna kopplades ihop vid Annedal. Anläggningarna benämndes allmänt för "Thuressons" efter ingenjör Elis V. Thuresson som lokalt förestod bolaget. Vattenfall påbörjar bygget av en provisorisk kraftstation på älvens södra sida. Elkraften från Vattenfalls anläggning leddes ut på ett 6 kV nät med transformering i byarna till 380/220 volt. I december blir Fångsjöbacken järnvägsstation. Wilhelm Berglind köper Bispgårdens Turisthotell av Anna Nääs för 62 000 kr den 1/6.
Sollefteå blir stad.

1918 H Ocklind ombildas till AB H Ocklind & Co och bygger ny affärsfastighet. Bispgårdens Handels Aktiebolag köper Anna Marten & Son.

1919 Gerån svämmar över sina bräddar och fullkomligt spolierar Bispgårdens Elektricitetsverk.

1920 Invånarantal 2400.

1921 Domänstyrelsen blir Domänverket. Pensionat startas av Annie Eliasson.

1922 Mellan 1922 till 1925 restaurerades Fors kyrka grundligt. Elektrisk be­lysning och värme installerades. Bostadshus byggs vid Bispgårdens skogsskola för underläraren och skogsrättarna. Firman Wilh. Berglind går i konkurs. Bispgårdens Elektricitetsverk begärs i konkurs.

1923 Etthundrafemtio år efter att Fors fått sin första kyrkorgel installeras en ny, tillverkad av Gebrüder Jehmlich i Dresden. En bro över älven vid Hannesforsen börjar byggas. Erik Marten blir VD för Bispgårdens Handels Aktiebolag.

1924 Den gamla kyrkorgeln säljs för 800 kr. John Reidmar startar en elinstallationsfirma.

1925 Återinvigning av Fors kyrka skedde den 22/12 av biskopen i Härnö­sands stift, Lönegren. Texaco bensinpump finns nu i Bispfors.

1926 Bispfors Byggnadsförening bildas. Dansbanan Gerålund invigs på midsommarafton. Fotograf Hanna Löfgren vinner första pris, 100 kr, i en av Dagens Nyheter utlyst fototävling.
SKF startar ett dotterbolag vid namn Volvo som ska tillverka bilar.

1927 Volvo producerar sina första bilar ÖV4, öppen vagn 4.

1928 5 februari, föddes Tage Ivar Roland Danielsson i Linköping.

1929 Vattenfall köper in Stadsforsens AB med dess båda kraftstationer, distributionsnät och fallhöjder i Stadsforsen, varefter de båda ledningsnäten kopplades ihop via en 150 kVA transformator vid södra stationerna. Bro vid Hannesforsen blir klar och ersatte färjeläget vid Nacken i Böle by över Indalsälven till Annedal.

1930 AB H Ocklind & Co och Bispgårdens Handelsbolag köper två affärer i Sönneråsen.

1931 Invånarantalet är 2443 personer. Distriktsmästerskap i simning anordnas i dammen ovanför smedjan i Järån.

1932 Wilhelm Berglind avlider. Petrus Anders Dahlström övertar Bispgårdens Turisthotell.

1933 Bispgårdens Elektricitetsverk i Järån läggs ned. 

1934 Provborrningar inför utbyggnad av Stadsforsen påbörjas.

1935 Den s.k. anläggsvägen byggs från Bispfors ned till Stadsforsen. Byggnation av Stadsforsens kraftverk startar. Bron över Järån förstärks. Invånarantal 2516.

1936 Centralpensionatet byggs vid vägkorsningen till Sollefteå av Annie Reidmar. Vattenfall köper Annedals Herrgård för 39 000 kr. Thuressons kraftstation skadas av åska och brand. Backström startar sin vulkverkstad. Firma Knut Nordin startar sin verksamhet, frisör och kiosk. Sten Linne startar en Ur och guldsmedsaffär. Bengt Svensson öppnar en herr och damekiperingsaffär.

1937 Stadsforsens kraftverk byggs 1937-1940. Linne etablerar sitt urmakeri. W. Eliasson startar en konsumbutik i Bispfors. Bispfors Syndikalistiska Kvinnoklubb bildas.

1938 Vid denna tid tillverkade Edv. Olofsson, inflyttad från Sundsvall, "Bispapannan" i sitt företag Bispgårdens Mek. Verkstad som höll till i den av Berglind byggda fabrikslokalen. Stina Löfgren och Greta Rydberg bildar Fors Hembygdsförening.

1939 Den 7 januari stannades Vattenfalls provisoriska kraftstation. 17 november började kraftleveranserna från Stadsforsens kraftverk. De sista resterna av Annedals manu­faktursmedja och gamla såg dränks då Indalsälven ovanför Stadsforsens kraftverk höjs med 13 meter, även fotbollsplanen på Annedal blir under vatten. Sträckan Bräcke - Långsele av Stambanan genom övre Norrland elektrifieras. Den första byggnaden sätts upp på Hembygdsgården - Gammelgården, det är Forséns stugan från 1675. Ca. 12 800 bensinstationer finns i Sverige.

1940 Ny tvåvåningsbyggnad för folkskolan uppförs. Bispfors Syndikalistiska Kvinnoklubb upphör. Invånarantal 2948.

1942 Annedal blir förvaltningskontor för det nybildade Mellersta Norrlands Kraftverk. Fors - Lidens konsumtionsförenings huvudaffär i Bispgården brinner ner den 11/3.

1944 Beslut tas att bygga Hölleforsens kraftstation. Bröderna Edvall startar sin elfirma i John Reidmars gamla lokal.

1945 Invånarantal 2916. Vattenfallsverkets norrlandskontor flyttas den 1/10 från Bispgården till Sundsvall.

1946 Den 29/9 invigdes skogskyrkogården av prosten och poeten Olle Arbman i Ragunda. 150-årsfirande av Ragundasjöns tömning, bl.a. genom ett lustspel på trätojordsbacken i Hammarstrand. Vattenfalls förvaltningskontor på Annedal flyttas till Sundsvall.

1947 Otto Meijer köper en tomt för att bygga Gulf mack och droskstation.

1949 Projekteringsarbeten påbörjas vid Svarthålsforsen för att undersöka mark och berggrundsförhållanden för dammbyggnation. Vid denna tid startar John Westling företaget Bispgårdens Smidesverkstad i kvarnen där han tidigare var mjölnare. Hölleforsens första aggregat tas i bruk i december.

1950 En fiskodling byggs i anslutning till Hölleforsens kraftstation. Nykterhetslogen Byns Banér får tillstånd för biografverksamhet. Premiärfilmen på Fors bio var 9 man och en flicka. I juli startas Hölleforsens andra aggregat. 8/9 kommer ca 300 personer med tåg från Stockholm till invigningen av Hölleforsens kraftverk på kvällen hölls en "rallarträff" för 500 personer i kraftstationens maskinhall. Under hösten inleds arbetena med gjutning av dammfundament i älvfåran vid Svarthålsforsen. Bispfors Husmodersförening bildas.

1951 Under vintern uppmäts det -50 grader på byggnadsplatsen vid Svarthålsforsen där det nu sysselsätts ca 200 man. Verner Forsström (1913-1987) ersätter Runo Bergman (1879-1951) som kommunnämndsordförande.

1952 Ny skolbyggnad vid Bispgårdens skogsskola byggs. Det tredje aggregatet i Stadsforsen startas i maj. I november inträffar en svår olycka vid 12-tiden på natten då arbetaren Karl Granlund vid arbete med montering av bågsättar, slungas ut i den kalla älvfåran vid Svarthålsforsen och omkommer. Hans arbetskamrat Nils Skoglund skadas. Granlund återfinns i älven senare på våren 1953 i höjd med Bispgårdens samhälle. Hölleforsens tredje aggregat tas i drift i november. I november inträffar också ett mycket allvarligt olyckstillbud då dykaren Lars Östlin fastnar på 17 meters djup vid arbete i älven. Han räddas efter en dramatisk insats av sin far Erik Östlin.

1953 Ca 300 man arbetar vid bygget vid Svarthålsforsen, många av dem erfarna vattenrallare från andra kraftverksbyggen i Indalsälven. Vid denna tid skogsbruksanpassades ett antal bandtraktorer av typen Cletrac OC-3 åt SCA på N. O. Åsbergs smidesverkstad.

1954 Nu påbörjas montering av turbiner och annan elektrisk utrustning vid Svarthålsforsens kraftverk. Bispgårdens och Utanede missionsförsamlingar sammanslogs och föreningen fick namnet Bispgården- Utanede missionsförsamling.

1955 Söndagen den 4/6 kunde man för första gången ringa i Fors kyrk­klockor genom att endast trycka på en knapp. En ny järnvägsbro vid Döda fallet invigs. Vid denna tid börjar vägarna asfalteras. Det inträffar en svår olycka vid Svarthålsforsens kraftverk vid kontroll av ställverket, varvid ingenjören Norrmén omkommer, och två andra brännskadas svårt. Första etappen på en verkstadsskola för omskolning byggs. Svarthålsforsens kraftverk står färdigt att förse Stockholms stad med elektricitet.

1956 Bygget av Vattenfalls depå i Bispgården påbörjas. Den 7/10 invigs ålderdomshemmet Forsgården. Svarthålsforsens kraftverksbygge avslutas. Hayenhjelms Bageri och Kafe avslutar all bageriverksamhet.

1957 En ishockeybana byggs vid Östervåg. Den första satelliten, Sputnik 1, sänds den 4/10 upp i rymden.

1958 Bispgårdens Svets & Smide (f.d. Bispgårdens Smidesverkstad) köps av bl.a. Knut Nilsson. Östervågs idrottsplats invigdes den 13 juli. En ny Centralskola byggs med utrymmen även för tre gymnasielinjer.

1959 Lördag den 12 december annonserar följande företag en julhälsning i Östersunds-Posten: Fryklunds Frisersalong, Bispgårdens Cykel & Sport, Konditori Astoria, Bispgårdens Taxi-, Bil- och Bensinstation, AB H. Ocklind & Co, O. Backströms Gummiverkstad, Textiltjänst, Göte Norling Cykel & Motor, Runemalms Möbelaffär, Svea Baren, Mays Salong, Knut Nordins Kiosk och Frisering, Neas Modeaffär, N. O. Åsbergs Smides & Reparationsverkstad, Maskinfirman John Westling, Ivar G. Löckes Ur & Guldsmedsaffär, Fors Vatten & Värme, Electro-Tjänst, Café City, Bispgårdens Svets & Smide, Fors - Lidens Konsum och Sollefteå Bryggeri AB.

1960 Turisthotellets nya ägare, Anna-Lisa och Ernst Edin ställer i ordning sällskapsrum med radio och TV. 

1961 3-årig yrkesskola för industrielektriker startar i lokaler på centralskolan. Svenska BP oljeaktiebolag börjar bygga en ny bensinstation vid korsningen av vägarna 325 och 335. FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkommer. Bärgningen av regalskeppet Vasa fullbordas.

1962 Bispgårdens Svets & Smide bildar aktiebolag och flyttar in i nybyggda lokaler. Länsväg 335 byter på sträckan Östersund-Sollefteå namn till riksväg 87, medan Sollefteå-Örnsköldsvik behåller numret 335. Väg nummer 325 ändras till riksväg 86.

1963 Skogsstyrelsen tar över som huvudman av Skogsskolan. Vid Fors kommuns yrkesskola inrättas en avdelning för reparatörer - smeder - svetsare.

Fors kommun köper fabrikör John Westlings verkstadsfastighet inklusive befintlig maskinutrustning för att bedriva s.k. skyddad verksamhet.

1964 Skogskyrkogårdens kapell invigs den 13/9 av biskop Ruben Josefson, Härnösand. Fors Industrier AB, FIAB, startas av Sven "Smokey" Åsberg, sedan han övertygats av Verner Forsström att etablera sig i Bispgården. Etapp 2 av verkstadsskolan för omskolning byggs.

1965 Slalombacken i Bispfors invigs. En centrumbyggnad innehållande teaterlokal, danssalong, sammanträdesrum, hobbyrum, motell, servering, kiosk, simhall, brandstation och servicestation planeras att byggas mellan den nya, planerade, vägsträckningen söder om stationssamhället och befintlig genomfartsled, beskrivs i ett pm från 1963. Världens första bensinautomat för sedlar invigdes den 22/6 hos Shell på Strandvägen i Stockholm.

1966 Matlådevärmaren Auto-Bar börjar säljas. Turisthotellets ägare, Anna-Lisa och Ernst Edin driver även Holmstagården. I maj besöker kronprins Carl Gustaf Bispgården

1967 Planer att tillverka 200 Permobiler, avsedda för förlamade amerikanska soldater, i Bispgården presenteras. Högertrafik införs i Sverige. En rodelbana invigs i Hammarstrand.

1969 Niel Armstrong sätter som första människa fötterna på månens yta den 21/7, dit han kommit med Apollo 11.

1968 Bispgården- Utanede missionsförsamling ändrade namnet till Bispgårdens missionsförsamling.

1970 Bispgårdens Svets & Smide presenterar Z-Lyften. Fors kommun köper Annedal av Vattenfall för 30 000 kr. Reidar Olsen startar Bispgårdens Plast AB och tillverkade bland annat handbromshandtag till Volvos 140 serie, introducerar senare ett glidlager av plast för z-lyften. 40 timmars arbets­vecka införs. Sista läsåret för den gamla Skogsskolan, Norra Skogsinstitutet startar sin utbildning med Skolöverstyrelsen som huvudman. Verner Forsström avgår som kommunalråd.

1971 1/1 infördes en enhetlig kommuntyp i Sverige, Fors landskommun blir Fors kommun. Forshallen byggs som den första prefabricerade sporthallen i Sverige. Den 30/5 byter postkontoret Bispfors namn till Bispgården 2 och får postnummer 840 74 istället för 840 75. Gerålunds dansbana renoveras.

1972 Centralskolan byter namn till Järåskolan. Bror Skoglund startade bussturer för att hämta kunder till sin ICA butik "Handelsbolaget". "Paper-Pot-Plant" introduceras i Sverige.

1973 Östersundsföretaget Essge Plast köper plastmaskinen av Bispgårdens Plast AB och startar tillverkning i början av året. Tvåhundra år efter att Fors fått sin första kyrkorgel invigs en ny sådan, tillverkad av Gustaf Hagströms Orgelverkstad AB i Härnösand. Kjellbergs Verkstäder AB startar en plastindustri i Bispgården.

1974 Fors kommun inlemmas den 1/1 tillsammans med Ragunda kommun och Stuguns kommun till Ragunda kommun. Fors kommunvapen blir den nya storkommunens vapen. Ragundas kommunalråd Lennart Olsson blir kommunalråd i den nya storkommunen. I november beslöt kommunen att försöka förvärva Turisthotellet för sanering, en renovering skulle ha kostat minst 250 000 kr.

1975 Bispgårdens Verkstäder (senare Samhall) flyttar in i nybyggda lokaler. Bispgårdens Svets & Smide köps upp av Skogsbruksmaskiner och byter i samband med det namn till Z-Lyften Produktion AB, ZEPRO. Bispfors Byggnadsförening upphör. Bispforsalliansen bildas. Föreningen driver dansbanan Gerålund. 27/10 läggs Turisthotellet ut till försäljning av Ragunda kommun. Kommunstyrelsen i Ragunda har beslutat att låta ortsnamnet Bispfors falla i glömska. I fortsättningen ska Bispgården och Bispfors enhetligt kallas Bispgården.

1976 Bispgårdens Bastu- och Motionsförening bildas.

1977 Turisthotellet rivs.

1979 Z-Lyften flyttar in i nybyggda lokaler. Sveriges lantbruksuniversitet tar över huvudmannaskapet av Norra Skogsinstitutet.

1980 Stiftelsen Samhällsföretag bildas 1/1.

1983 Servicehuset Nipängen invigs och ersätter ålderdomshemmet Forsgården. Sveriges nationaldag firas för första gången.

1985 Stationshuset i Bispgården av Hällnästyp rivs.

1986 I slutet av april drabbas stora delar av bispgårdenborna av en magsjukeepedemi sedan avloppsvatten svämmat över. I samband med Industridagen i Bispgården den 30/8 överlämnar Z-Lyften en tennisbana till Ragunda kommun. Z-lyftens ägare SMZ-industrier köper det amerikanska bolaget Waltco. Den 28/2 mördas Olof Palme, som besökt Bispgården veckan innan mordet. Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl ger radioaktivt nedfall bl.a. över Fors. En våldsam tromb som skövlade 40000 träd och en hagelskur med upp till 4 cm stora hagel passerade Fors i slutet av september.

1987 14/2 öppnade det nybyggda postkontoret Bispgården 1. Den 3/4 jämnades byggnaden där Hayenhjelms Bageri och Kafe hade sin verksamhet med marken. Sista tiden tjänstgjorde byggnaden som bostad till elever vid Norra Skogsinstitutet då kallad "Slottet i dalen".

1988 Postkontoren Bispgården 1 och 2 slås samman den 29/2 och lantbrevbärningen utökas. Kvällen den 27/6 invigs en datastyrd bevattningsanläggning på skogskyrkogården. Ett idéutkast till ett aktivitetscentrum i Bispgården presenteras och kallas Projekt Simotell, avsikten är att skapa en anläggning med badhus, simhall med 25-metersbassäng, restaurant, kafeteria, konferenslokal och hotell med 20-talet rum. Tanken är att bygga i anslutning till Forshallen.

1989 Torget i Bispgården byggs om. 20/10 invigs BTS, Bispgårdens Tekniska Skola. Norra Skogsinstitutet inviger ett nytt skolhus och två nya elevhem.

1990 Gymnasieskolan för industri- och elutbildning flyttar in i nybyggda lokaler. Skolan får namnet BTS (Bispgårdens Tekniska Skola).

1991 Aulan och tillbyggnaden av matsalen vid Norra Skogsinstitutet blir klar under våren. Ny sträckning av Rv87 genom Bispfors medför att ny korsning till Rv86 skapas.

1992 Sveriges första vridbara läktare utomhus, byggd av Hellströms Verkstads AB, invigdes på Döda Fallet. 24 regionala Samhällsföretagsstiftelserna ombildas till aktiebolag den 1 juli.

1993 FCM, "Föreningen Chulalongkorns Minne", bildas. Den 8/11 tas den nya Hannesforsbron i bruk. I Fors är ca 40 % av de yrkesverksamma anställda inom industrin.

1994 I mitten av maj startar bygget av hotell Indalsleden. Representanter från Ragunda kommun samt företag inom kommunen besöker Thailand. Bispgårdens Verkstäder AB startar sin verksamhet. Hesselman AB gör en överenskommelse med Z-Lyften om att överta all produktion och utveckling av hydraulaggregat och etablerar sig i Bispgården. Bispgårdens Bastu- och Motionsförening upplöses. BP bensinstation skyltas om till Statoil.

1995 Hotel Indalsleden invigs. Invånarantalet är 1746 personer. Kung Chulalongkorns Dag firas på Forshallen 21-23/10. Ortsnamnen östra och västra Bispgården börjar användas.

1996 200 årsfirande av Ragundasjöns tömning. V&S, Vin & Sprit AB, lanserar Vildhussen Akvavit, ett 43 % brännvin i 50 ml flaskor. Zepro och Samhall Midland investerar ca 35 miljoner kronor i ett måleri, som tas i bruk 1997. Kung Carl XVI Gustaf besöker bl.a. Döda Fallet och platsen för den tänkta Thailändska Paviljongen.

1997 Sista årskursen går ut på Norra Skogsinstitutet (NSI) efter 99 år av skogsutbildning i Bispgården. Mitthögskolan tar över med nya kurser efter Lantbruksuniversitetet, som var NSI:s sista huvudman. Den 19/7, på 100-årsdagen av kung Chulalongkorns besök i Bispgården och Utanede, invigs ett thailändskt museum på Holmsta. Samtidigt läggs den första symboliska stenen till den thailändska paviljongen. Byggandet av paviljongen påbörjas vecka 35.

1998 Den 3/7 ställs statyn över kung Chulalongkorn på plats i paviljongen, varefter paviljongen invigs utan yttre utsmyckningar den 19/7.
Vägverket Region Mitt inledde planeringen av vägprojekt riksväg 87 Döda fallet - Fors Kyrka.
För första gången i Sverige arrangerades en arkitekttävling om lokalisering och miljömässig gestaltning av en ny väg.

1999 Söndagen den 18 juli 1999 överlämnade Thailands vice premiärminister Mr Pancha Kesornthong den thailändska paviljongen till Ragunda kommun i en "hand-over ceremony". Bernt Kjellström ersätter Hans Lundqvist som kommunalråd.

2000 Samhall gör en överenskommelse med Hydrauto som innebär att Hydrauto övertar produktionsenheten i Bispgården. Bispgårdens golfklubb bildas.

2001 Mitthögskolan meddelar att skolan i Bispgården läggs ned pga ekonomiska skäl. Konstnärerna Gudrun Pierre och Görgen Norman skapar grässkulpturer i parkområdet som ska ligga mellan parkeringen och den thailändska paviljongen i Utanede. En ny entrébyggnad till thailändska paviljongen byggs i anslutning till parkeringen. Den 11/9 kollapsar World Trade Centers båda skyskrapor efter att två passagerarflygplan kapats för att flyga in i byggnaderna.

2002 22/1 skickas ett e-postmeddelande från Thailand till Ragunda kommun där man vill ge Ragunda två elefanter. En teakpaviljong byggdes invid den thailändska paviljongen.  Annedals Herrgård brinner ner till grunden natten mot den 13/3. Den 28/6, efter 127 år, stängdes posten i Bispgården.

2003 En skolepok är över när de sista eleverna lämnar Mitthögskolans lokaler den 6/6. Torsdagen den 4 september kl 16.00 vid Döda fallet i Bispgården tas det första spadtaget på riksväg 87 Döda fallet - Fors Kyrka. Kommunalrådet Bernt Källström, Ragunda kommun och vägdirektör Christer Agerback, Vägverket Region Mitt, håller i spadarna. Bispgårdens missionsförsamling lades ner 31/12. Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) driver olika lövskogsprojekt i delar av Mitthögskolans lokaler. Hela Göta älv regleras nu från driftcentralen i Bispgården. Elisabet Yngström ersätter Bernt Kjellström som kommunalråd. Utrikesminister Anna Lindh mördas den 11/9.

2004 En arbetsstyrka på 200 personer färdigställde den 70 meter långa och 4500 ton tunga viadukten under järnvägen vid Svarthålsforsen den 13/7. Sammanhängande gång och cykelbana finns nu mellan Ocklinds Livs och ICA Forsen. Ocklinds Livs stängs den 30/11. En 122 meter lång och 17 meter hög bro, i det nya vägprojektet mellan Döda fallet och Bispgården, sprack tvärs över vägbanan, natten mot torsdagen den 2/12.

2005 Den 2/3 stängs Handelsbankens kontor i Bispgården. Bispgårdens IF fyller 100 år den 11/3. Den 20/10 invigdes den nya sträckan av riksväg 87 mellan Döda Fallet och Bispgården av Landshövding Maggi Mikaelsson.

2006 Bispgården firar 150 år som industriort lördagen den 2/9. Industrierna har öppet hus med produktionen igång.

2007 Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen. Den 14/7 invigs det buddistiska meditationscentret på Norrbacken. Wipro tar över Hydrautos verksamhet. Älggårdsberget AB startar sin verksamhet.

2008 Fors Industrier AB inviger 1/7 med hjälp av Landshövding Britt Bohlin sin 10 miljoner kronor stora investering i en bäddfräs. Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen. Den globala finanskrisen drabbar även industrierna i Bispgården, personal varslas och fyradagarsvecka införs.

2009 Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen.Terese Bengard ersätter Elisabet Yngström som kommunalråd.

2010 Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen. Konststudenter från konstskolan Poh-Chang smyckar väggarna i den thailändska paviljongen med noggrant utvalda motiv. Ny omgjuten och mer naturtrogen staty av Kung Chulalongkorn i paviljongen. 14/10 stängs OK bränslepumparna.

2011 En lekplats vid den Thailändska paviljongen skänks av Thai - Swedish Relationship Foundation 1897.

2012 En ishockeyrink byggs ideellt vid Järåskolan. Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen.

2013 Den nedlagda Bilistenstationen skyltas den 12/3 om till Qstar. Klockstapeln vid Fors kyrka renoveras i maj och invigs i juni. Ragunda kommun säljer fastigheten där Älggårdsberget ligger.

2014 Den äldsta byggnaden på Järåskolan renoveras och byggs ut till en ny förskola.

2015 Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen. Statoilmacken skyltas om till Ingo. Jonas Andersson ersätter Terese Bengard som kommunalråd.

2016 1 januari inrättas distriktet Fors, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000. Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen.

2017 Den 31/10 tänds Circle K skylten jämte Ingoskylten vid den fd BP-/ Statoilmacken.

2018 Tisdag 29/5 invigdes det nya övningsfältet i Bispgården som möjliggör utbildning för El- och Energiprogrammet i realistisk miljö. Fors Företagareförening har samordnat projektet. Diggeloo uppträder vid Thailändska Paviljongen. Stora skogsområden kring Pålgård brinner, räddningstjänstens personal, frivilliga och hemvärnet slet i flera veckor med att få branden under kontroll. Mikael Vestin tar över som kommunalråd efter Jonas Andersson.

2019 Stationsbyggnaden vid Shell / Bilisten / Qstar jämnas med marken den 10/4 och en ny och större plan med automatpumpar iordningställs.


KÄLLDOKUMENT

Material hämtat bl.a. ur: Kung Chulalongkorns Norrlandsresa 1897 - Sören Nilsson, Ingvar Nilsson, Fors Hembygdsförening 1985. Tillbakablick... kung Chulalongkorns resa i Sverige - Sommai Pougrugthai, Karin Lundström, Föreningen för Chulalongkorns Minne 1997. Kyrka i gränstrakt - Maja Eriksson, Fors Hembygdsförening och Fors Församling 1981. Annedal, epoken 1907 - 1927 - Erik Sahlin, Fors Hembygdsförening Skriftserie Nr 6. Jul i Fors 1850-1870 - Sören Nilsson, Fors Hembygdsförening Skriftserie Nr 2 1977. Fragment ur Fors kyrkohistoria - Sören Nilsson, August Granström 1975. Kring Bispgården och Stadsforsen - Ture Johansson 1979. Sägner berättade i Fors - Sören Nilsson, Fors Hembygdsförening. Skogsskolorna i Sillre och Bispgården - August Granström 1953. Annedals Bruk till 1903- Sören Nilsson, Ingvar Nilsson 1989. Järån - Näringslivshistoria efter en å - Harriet Unander. Vildhussens Bragd - Kalle Berglund 1994. Jvgfoto.se. Tidningsartiklar av bl.a. Lars Hamberg och Peter Mosskin. Bidrag från bl. a. Martin Bergman och Tage Jacobson. De flesta av ovanstående, samt ytterligare, skrifter finns att köpa på Fors Hembygdsgård.

google-site-verification: google1fecaa040a14625f.html